Jdi na obsah Jdi na menu
 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRATICE č. 2/2011 ZE DNE 30.5.2011

6. 6. 2011

 

ZÁPIS   ZE   ZASEDÁNÍ   ZASTUPITELSTVA   OBCE   NEVRATICE   č. 2/2011   ZE   DNE 30.5.2011
 
 
Datum a čas konání:                          30.5.2011     19.00 hod.      
Místo konání:                                     obecní úřad Nevratice
Přítomní členové zastupitelstva:        Jaroslav Novotný st., ing. Jitka Koubková, Luboš Trnka, Monika Brynychová, Jaroslav Novotný ml., Helena Jelenová        
Omluveni:                                          Libor Brynych                                 
 
PROGRAM:                    1) Zahájení
2) Kontrola usnesení z předešlého zasedání
3) Schválení programu zasedání
4) Závěrečný účet 2010
5) Rozpočtové provizorium na rok 2011
6) Rozpočet 2011
7) Rozpočtový výhled 2012, 2013
8) Směrnice
9) Pronájem pivnice
10) Smlouva s obcí Chomutice
11) Smlouva EKOPLAN – věcné břemeno plyn
12) Různé
a)   žádost p. Myšík – nákup pozemků
b)  nájem travní traktor
13) Diskuse
14) Závěr
 
 
Ad 1) Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Nevratice bylo zahájeno v 19.00 hodin starostou obce Jaroslavem Novotným. Ověřovateli zápisu byli stanoveni Jaroslav Novotný ml. a Luboš Trnka. Zapisovatelkou ing. Jitka Koubková.
 
 
Ad 2) Kontrola usnesení z předešlého zastupitelstva
Všechna usnesení byla splněna.
 
 
Ad 3) Schválení programu zasedání
Návrh usnesení č.1
Starosta obce navrhuje zachovat program zasedání, tak jak byl uveden na pozvánce.
Závěrečný účet 2010
Rozpočtové provizorium na rok 2011
Rozpočet 2011
Rozpočtový výhled 2012, 2013
Směrnice
Pronájem pivnice
Smlouva s obcí Chomutice
Smlouva EKOPLAN – věcné břemeno plyn
Různé
Diskuse
Závěr
Výsledek hlasování:   pro:                 6
                                   proti:               0
                                   zdrželi se:        0
 
Usnesení č.1 bylo schváleno.
 
 
Ad 4) Závěrečný účet 2010
Zastupitelstvo bylo informováno o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010. Veronika Koubková předložila ke schválení závěrečný účet za rok 2010.
 
Návrh usnesení č.2: zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce Nevratice za rok 2010 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 s vyslovením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
 
Výsledek hlasování:   pro:                 6
                                   proti:               0
                                   zdrželi se:        0
 
Usnesení č.2 bylo schváleno.
Schválený závěrečný účet je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
 
 
Ad 5) Rozpočtové provizorium na rok 2011
 
Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo, které nebylo usnášeníschopné chybným způsobem schválilo rozpočtové provizorium na rok 2011, navrhuje starosta obce provést revokaci tohoto schválení ze dne 18.12.2010.
Veronika Koubková předložila zastupitelstvu ke schválení rozpočtové provizorium na rok 2011.
Návrh usnesení č.3:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2011 v následující výši.
Rozpočtové příjmy     1.335.560,- Kč                      
Rozpočtové výdaje    1.296.130,- Kč
Schválené rozpočtové provizorium na rok 2011 je přebytkové. O přebytek z hospodaření ve výši 34.120,- Kč budou navýšeny finanční prostředky z minulých let.
 
Výsledek hlasování:   pro:                 6
                                   proti:               0
                                   zdrželi se:        0
 
Usnesení č.3 bylo schváleno.
Rozpočtové provizorium na rok 2011 je přílohou č. 3 tohoto zápisu.
 
 
Ad 6) Rozpočet na rok 2011
Veronika Koubková předložila zastupitelstvu ke schválení rozpočet na rok 2011, který byl vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů.
 
 
 
Návrh usnesení č.4:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2011 v následující výši.
Rozpočtové příjmy     1.341.254,- Kč                      
Rozpočtové výdaje    1.317.459,- Kč
Schválený rozpočet je přebytkový. O přebytek z hospodaření ve výši 23.795,- Kč budou navýšeny finanční prostředky z minulých let.
 
Výsledek hlasování:   pro:                 6
                                    proti:               0
                                   zdrželi se:        0
 
Usnesení č.4 bylo schváleno.
Rozpočet na rok 2011 je přílohou č. 4 tohoto zápisu.
 
 
Ad 7) Rozpočtový výhled 2012, 2013
 
Návrh usnesení č.5
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem rozpočtového výhledu na roky 2012 a 2013.
Zastupitelstvo odsouhlasilo rozpočtový výhled na roky 2012 a 2013, který je uveden jako příloha č. 5 tohoto zápisu.
 
Rok 2012        příjmy                         1.426.700
                        výdaje                         1.269.400       
                        přebytek hosp.                           157.300
 
Rok 2013        příjmy                         1.455.200       
                        výdaje                            974.000       
                        přebytek hosp.                           481.200
 
 
Výsledek hlasování:   pro:                 6
                                   proti:               0
                                   zdržel se:         0
 
Usnesení č.5 bylo schváleno.
 
 
Ad 8) Směrnice
a) poptávkové řízení
 
Návrh usnesení č.6
Zastupitelstvo schvaluje, že poptávkové řízení bude nutné provést pouze u investičních akcí přesahujících výši 500.000,- Kč.
 
Výsledek hlasování:   pro:                 6
                                   proti:               0
                                   zdrželi se:        0
 
Usnesení č.6 bylo schváleno.
 
 
b) rozpočtový výdaj starosty
 
Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo odsouhlasilo oprávnění starosty schválit výdaj obce v rámci schváleného rozpočtu včetně rozpočtových opatření bez souhlasu zastupitelstva, a to do výše 50.000,- Kč.
 
Výsledek hlasování:   pro:                 6
                                   proti:               0
                                   zdrželi se:        0
 
Usnesení č.7 bylo schváleno.
 
 
Ad 9) Pronájem pivnice
Obec Nevratice zveřejnila na úřední desce záměr pronajmout nebytový prostor – pivnici. Obec obdržela žádost od jediného zájemce pana Josefa Svobody.
 
Návrh usnesení č.8
Zastupitelstvo schvaluje uzavření nájemní smlouvy na obecní pivnici s panem Josefem Svobodou, a to od 1.6.2011 do 31.12.2011.
 
Výsledek hlasování:   pro:                 6
                                   proti:               0
                                   zdrželi se:        0
 
Usnesení č.8 bylo schváleno.
 
Ad 10) Smlouva s obcí Chomutice
 
Návrh usnesení č.9
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy s obcí Chomutice, ve které se obec Chomutice zavazuje umožnit občanům obce Nevratice bezplatné nahlížení do Sbírky zákonů ČR v listinné podobě.
 
Výsledek hlasování:   pro:                 6
                                   proti:               0
                                   zdrželi se:        0
 
Usnesení č.9 bylo schváleno.
 
 
Ad 11) Smlouva EKOPLAN – věcné břemeno plyn
 
Návrh usnesení č.10:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy s obcí EKOPLAN na zřízení věcného břemene na parcele č. PK 277/1 kú Nevratice. Věcné břemeno spočívá v povinnosti obce Nevratice strpět na této parcele vedení plynového potrubí.
 
Výsledek hlasování:   pro:                 6
                                   proti:               0
                                   zdrželi se:        0
 
Usnesení č.10 bylo schváleno.
Ad 12) Různé
 
a) Žádost o odkup obecních pozemků
Pan Myšík a slečna Švůgerová předložili zastupitelstvu žádost o odkup obecních pozemků pod svou provozovnou firmy Maso Nevratice s.r.o. – bývalá prodejna Jednota čp. 84.
Zastupitelstvo projedná žádost do pátku 3.6.2011 a stanoví podmínky možného prodeje.
 
 
b) Nájem travního traktoru
Návrh usnesení č. 11
Zastupitelstvo odsouhlasilo uzavřít nájemní smlouvu na travní traktor na údržbu obecní zeleně po dobu 24 měsíců s možností odkupu po skončení nájmu. Smlouva bude uzavřena se společností Seco GROUP , a.s. Jičín.
 
Výsledek hlasování:   pro:                 6
                                   proti:               0
                                   zdrželi se:        0
 
Usnesení č.11 bylo schváleno.
 
 
Ad 13) Diskuze
 
Žádné podněty k diskuzi.
 
 
Ad 14) Závěr
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20.30 hod.
 
 
V Nevraticích dne 31.5.2011.
 
Zapsala: ing. Jitka Koubková
 
Ověřovatelé zápisu:    Jaroslav Novotný ml.
 
 
                                   Luboš Trnka