Jdi na obsah Jdi na menu
 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRÁTICE Č. 5/2008 ZE DNE 26.8.2008

10. 9. 2008

ZÁPIS   ZE   ZASEDÁNÍ   ZASTUPITELSTVA   OBCE   NEVRÁTICE   Č. 5/2008   ZE   DNE   26.8.2008

 

 

 

Datum a čas konání :                         26.8.2008     19 hod.      

Místo konání:                                     obecní úřad Nevrátice

Přítomní členové zastupitelstva:        Vratislav Válek, Josef Tesař, Markéta Tesařová, Rudolf Vondráček, Jaroslav Žďárský

Hosté:                                                 Ing. Jitka Koubková, Antonín Koubek, Ing. Oldřich Makovička

 

 

PROGRAM:                        1)  Zahájení

2)      Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání

3)      Vodovod – dohoda o finančním vyrovnání s obcí Staré Smrkovice

4)      Provozování vodovodu

5)      Vodovod – přípojky

6)      Rozpočtové opatření č.5/08

7)      Různé

a) Finanční vyrovnání s paní Jiránkovou

b) Křížek a socha sv.Jana z Boha

c) Startovné – malá kopaná

8)      Diskuse

9)      Závěr

 

 

Ad 1)

Zasedání zahájil starosta obce v 19.00 hod. Dále byli jednohlasně zvoleni ověřovatelé zápisu: p. Žďárský a p Tesař.

 

Výsledek hlasování:   pro:                 5

                                   proti:               0

                                   zdržel se:         0

 

 

Ad 2)

Usn. č.1 – 5, 7,8 – splněno.

 

Usn. č.6 – odkládá se na příští zasedání zastupitelstva, které se bude konat nejdéle za 3 měsíce.

 

 

Ad 3)

Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh dohody a finančním vyrovnání s obcí Staré Smrkovice za účelem propojení vodovodu. Výše vyrovnání je stanovena na základě položkového rozpočtu pro výstavbu přívodního řadu ve výši 149.630,- Kč.

Usnesení č.1: zastupitelstvo schválilo předloženou dohodu.

 

Výsledek hlasování:   pro:                 5

                                   proti:               0

                                   zdržel se:         0

 

 

Ad 4)

Obec Nevratice dostala nabídku od Veolia voda na provozování vodovodu v naší obci.

Usnesení č.2: zastupitelstvo odkládá rozhodnutí o provozovateli vodovodu. Pan Řezníček zastupující společnost Veolia vodu bude požádán, aby se dostavil na příští zasedání zastupitelstva.

 

Výsledek hlasování:   pro:                 5

                                   proti:               0

                                   zdržel se:         0

 

 

Ad 5)

a) Starosta obce seznámil zastupitelstvo, že obec obdržela 4 nabídky na výstavbu vodovodních  přípojek.

Usnesení č.3: zastupitelstvo obce odkládá rozhodnutí až po určení provozovatele vodovodu.

 

Výsledek hlasování:   pro:                 5

                                   proti:               0

                                   zdržel se:         0

 

b) Vzhledem k tomu, že zadání projektové dokumentace jednotlivými majiteli vodovodních přípojek a s tím spojené vyřízení stavebního povolení by pro ně bylo finančně náročné, rozhodlo zastupitelstvo v roce 2006 o hromadném podání vypracování projektové dokumentace a žádosti o stavební povolení všech přihlášených přípojek v obci. V roce 2006 byla obcí uhrazena faktura za projektovou dokumentaci přípojek ve výši 32.130,-.

Usnesení č.4: zastupitelstvo rozhodlo, že každý majitel vodovodní přípojky v obci se bude podílet na nákladech na vypracování projektové dokumentace částkou 500,- Kč.

 

Výsledek hlasování:   pro:                 5

                                   proti:               0

                                   zdržel se:         0

 

 

Ad 6)

Účetní obce předložila zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 5/08, které zahrnuje do rozpočtu finanční vyrovnání s obcí Staré Smrkovice.

Usnesení č.5: zastupitelstvo schválilo předložený návrh rozpočtového opatření č. 5/08.

 

Výsledek hlasování:   pro:                 5

                                   proti:               0

                                   zdržel se:         0

 

 

Ad 7)

a) Finanční vyrovnání s paní Jiránkovou

Paní Božena Jiránková umožnila obci vést vodovod přes její soukromý pozemek č.33/1 (pův. 33 a 45) a 576 a zapsat věcné břemeno k těmto pozemkům do katastru nemovitostí.

Usnesení č.6: zastupitelstvo rozhodlo o jednorázovém finančním vyrovnání s paní Jiránkovou za povolení věcného břemena. Výše bude upřesněna po jednání s paní Jiránkovou a vyplacena po zápisu věcného břemena do katastru nemovitostí.

 

Výsledek hlasování:   pro:                 5

                                   proti:               0

                                   zdržel se:         0

 

b) Křížek a socha sv. Jana z Boha

V obci Nevrátice a v jejím okolí se nacházejí dvě památky: křížek umístěný po pravé straně místní komunikace ve směru na Vysoké Veselí a socha sv. Jana z Boha umístěná na návsi u staré hasičské zbrojnice. Tyto památky nejsou uvedeny v majetku obce.

Usnesení č.7: Obec proto vydala čestné prohlášení o tom, že na základě historických údajů a záznamů je jejich vlastníkem. Po určité době od veřejného vyvěsení tohoto čestného prohlášení budou tyto památky zahrnuty do majetku obce, aby se mohlo dále jednat o jejich rekonstrukci a přemístění křížku do obce.

 

Výsledek hlasování:   pro:                 5

                                   proti:               0

                       zdržel se:         0

 

c)  Startovné – malá kopaná

Pan Radim Koubek předložil zastupitelstvu žádost o zaplacení startovného v malé kopané konané v Ohnišťanech, které se účastnili zejména fotbalisté z naší obce a reprezentovali ji v dresech obce Nevrátice.

Usnesení č.8: zastupitelstvo rozhodlo o zaplacení startovného.

 

Výsledek hlasování:   pro:                 5

                                   proti:               0

                                   zdržel se:         0

 

Ad 8)

Nebyly žádné podněty k diskuzi.

 

 

Ad 9)

Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 21.00 hod.

 

 

V Nevráticích dne 28.8.2008.

 

Zapsala: ing. Jitka Koubková

 

Ověřovatelé zápisu:    Josef Tesař

                                  

                                   Jaroslav Žďárský