Jdi na obsah Jdi na menu
 

8. 4. 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU PODCHLUMÍ ZA ROK 2009

Úvod

V r. 2009 měl dobrovolný svazek obcí Mikroregion Podchlumí 27 členských obcí (Bašnice, Bílsko u Hořic, Boháňka, Bříšťany, Butoves, Dobrá Voda u Hořic, Holovousy, Chomutice, Jeřice, Konecchlumí, Kovač, Lískovice, Milovice u Hořic, Nevratice, Ostroměř, Petrovičky, Podhorní Újezd a Vojice, Rašín, Sobčice, Staré Smrkovice, Sukorady, Třebnouševes, Třtěnice, Volanice, Vrbice, Vysoké Veselí a Žeretice). Předsedkyní MP je Mgr. Martina Berdychová. Během roku proběhly 4 zasedání Shromáždění starostů Mikroregionu Podchlumí (ve Vrbici, Bílsku u Hořic, Holovousích a Chomuticích), na kterých se starostové obcí domlouvali o činnosti svazku obcí. Během roku byly realizovány projekty:

- „Vybavení veřejných prostranství Podchlumí mobiliářem a zelení 2009“

- „Profesionalizace Mikroregionu Podchlumí 2009“

- „Úroky z úvěru na předfinancování projektů z PRV“

- „Pískovcové památky Mikroregionu Podchlumí (obce do 500 obyvatel)“

 

Podrobnosti k jednotlivým projektům jsou uvedeny níže.

 

Přehled majetku, pohledávek a závazků (výtah z Rozvahy) k 31.12.2009

 

Přehled účtů ROZVAHY k 31.12.2009 na kterých jsou zústatky

 

k 1.1.09

k 31.12.09

AKTIVA

 

 

018-Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

12 852,00 Kč

12 852,00 Kč

019-Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

230 000,00 Kč

1 061 519,95 Kč

041-Nedokončený dlouhodobý nehm.majetek

963 637,95 Kč

 

021-Stavby

595 878,15 Kč

988 279,90 Kč

022-Samostatné movité věci a soubory m.v.

1 166 843,00 Kč

1 166 843,00 Kč

028-Drobný dlouhodobý hmotný majetek

1 043 509,34 Kč

1 300 454,54 Kč

231-Základní běžný účet

696 360,71 Kč

155 966,88 Kč

 

 

 

AKTIVA CELKEM

4 709 081,15 Kč

4 685 916,27 Kč

 

 

 

PASIVA

 

 

901-Fond dlouhodobého majetku

3 057 720,44 Kč

4 079 949,39 Kč

933-Převod zúčtování příjmů a výdajů min.let

246 360,71 Kč

294 033,12 Kč

964-Saldo výdajů a nákladů

450 000,00 Kč

450 000,00 Kč

321-Dodavatelé

505 000,00 Kč

- Kč

951-Dlouhodobé bankovní úvěry

450 000,00 Kč

450 000,00 Kč

 

 

 

PASIVA CELKEM

4 709 081,15 Kč

4 685 916,27 Kč

 

Pohyb na majetkových účtech byl způsoben především přírůstkem majetku pořízeného z dotace POV KHK – „Vybavení veřejných prostranství Podchlumí mobiliářem a zelení 2009“. Koncem roku bylo rozhodnuto inventarizační a likvidační komisí, a potvrzeno předsedkyní svazku, že bude z účetnictví vyřazena neaktuální „Studie sportovních zařízení“ v částce 230.000 Kč (účet 019, IČ 201). Úvěr na předfinancování projektu „Pískovcové památky Mikroregionu Podchlumí (obce do 500 obyvatel)“ byl splacen v průběhu února 2010, tato studie byla dána do majetku.

 

Hospodaření

Hospodaření Mikroregionu Podchlumí bylo v roce 2009 následující: celkové příjmy činily 1.076.011,96 Kč, celkové výdaje činily 1.616.405,79 Kč. Podrobnější členění příjmů, výdajů a financování je uvedeno v následující tabulce.

 

Přehled příjmů a výdajů za rok 2009

 

 

Položka

Popis

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od začátku roku

 

 

 

 

 

Rozpočtové příjmy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4121

Neinv.přijaté transfery od obcí

63 650,00 Kč

243 310,00 Kč

243 307,74 Kč

4122

Neinv.přijaté transfery od krajů

- Kč

421 000,00 Kč

421 000,00 Kč

4221

Invest.přijaté transfery od obcí

- Kč

171 270,00 Kč

171 269,25 Kč

4222

Invest.přijaté transfery od krajů

- Kč

232 200,00 Kč

232 200,00 Kč

3639 2133

Příjmy z pronájmu movitých věcí

- Kč

5 000,00 Kč

5 000,00 Kč

6310 2141

Příjmy z úroků

- Kč

3 230,00 Kč

3 234,97 Kč

 

 

 

 

 

CELKEM

 

63 650,00 Kč

1 076 010,00 Kč

1 076 011,96 Kč

 

 

 

 

 

Rozpočtové výdaje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3329 5141

Ochrana památek – úroky

- Kč

17 000,00 Kč

17 000,80 Kč

3329 6119

Ochrana památek – nákup dlouh. nehm. Majetku

25 000,00 Kč

602 890,00 Kč

602 882,00 Kč

3639 5019

Komunální služby-ost.platy

- Kč

103 440,00 Kč

103 440,00 Kč

3639 5021

Kom.služby-OON

- Kč

12 000,00 Kč

12 000,00 Kč

3639 5039

Kom.služby-refundace-SP,ZP

- Kč

35 170,00 Kč

35 170,00 Kč

3639 5139

Kom.služby-nákup materiálu

- Kč

2 300,00 Kč

2 299,00 Kč

3639 5161

Kom.služby-poštovné

- Kč

850,00 Kč

845,00 Kč

3639 5162

Kom.služby-telekom.poplatky

- Kč

9 320,00 Kč

9 318,00 Kč

3639 5169

Kom.služby-nákup služeb

20 460,00 Kč

3 900,00 Kč

3 904,00 Kč

3639 5229

Členský přísp.Podchlumí os

18 190,00 Kč

18 190,00 Kč

18 186,00 Kč

3745 5137

POV-Drobný hmotný dlouh.maj.

- Kč

250 830,00 Kč

250 828,60 Kč

3745 5139

POV-Materiál

- Kč

125 100,00 Kč

125 093,84 Kč

3745 5169

POV-Nákup služeb

- Kč

34 020,00 Kč

34 023,30 Kč

3745 6121

POV-Budovy, haly a stavby

- Kč

392 400,00 Kč

392 401,75 Kč

6310 5163

Bankovní poplatky

- Kč

6 780,00 Kč

6 779,50 Kč

6320 5163

Pojištění

- Kč

2 230,00 Kč

2 234,00 Kč

 

 

 

 

 

CELKEM

 

63 650,00 Kč

1 616 420,00 Kč

1 616 405,79 Kč

 

 

 

 

 

Financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8115

Změna stavu krátkod.prostředků

- Kč

540 410,00 Kč

540 393,83 Kč

 

 

 

 

 

CELKEM

 

-

540 410,00 Kč

540 393,83 Kč

Příjmy

Příjmy byly tvořeny z největší části členskými příspěvky, investičními a neinvestičními spoluúčastmi od obcí na dotaci „Vybavení veřejných prostranství Podchlumí mobiliářem a zelení 2009“ z POV KHK.

 

Výdaje

Výdaje odpovídaly získaným příjmům a realizovaným dotačním projektům.

Během roku 2009 získal MP dotaci z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na projekt „Vybavení veřejných prostranství Podchlumí mobiliářem a zelení 2009 - Investice“ ve výši 232.200,- Kč a „Vybavení veřejných prostranství Podchlumí mobiliářem a zelení 2009 – neinvestice“ ve výši 257.800 Kč .

V rámci tohoto projektu byl pořízen dlouhodobý majetek na účet 021 – Budovy a stavby, ve výši cca 392.400 Kč. Jednalo se o vybudování dětského hřiště, zahradního altánu, o pořízení autobusové zastávky a 2 dětských průlezkových sestav. Tento majetek byl dán do výpůjčky obcím, na jejichž území se stavby nacházejí. I na účtu 028 – Drobný dlouhodobý majetek, došlo během roku 2009 k významnému pohybu. V rámci dotace POV KHK bylo v obcích Mikroregionu Podchlumí pořízeno vybavení dětských hřišť a veřejných prostranství (lavičky, koše, stojany na kola,…) v celkové výši cca 257.000 Kč. Zbývající náklady na projekt zahrnovaly především výdaje na pořízení zeleně. Tohoto projektu se účastnilo následujících 12 obcí: Bílsko u Hořic, Kovač, Sukorady, Vrbice, Žeretice, Rašín, Butoves, Lískovice, Volanice, Vysoké Veselí, Chomutice a Žeretice.

K nákladům projektu „Profesionalizace Mikroregionu Podchlumí 2009“ patří refundace mezd obci Holovousy za Petru Václavíkovou (administrátor, koordinátor MP) a Helenu Kráčmarovou (účetní), přefakturace telekomunikačních poplatků a poštovného, úhrada bankovních poplatků, pojištění, domény MP (www.podchlumi.cz), účetního programu a kancelářských potřeb. Tato dotace byla poskytnuta rovněž z KÚ, z programu PRK-RRD (grant Královéhradeckého kraje).

Dále se v r. 2009 pokračovalo v realizaci II. etapy projektu „Pískovcové památky Mikroregionu Podchlumí, obce do 500 obyvatel“ z Programu rozvoje venkova (PRV), jejímž hlavním výstupem byl tisk studie. Celkové náklady II. etapy činily 602.882,- Kč za práci a tisk studie a 17.000,80 Kč na neinvestičních úrocích z poskytnutého úvěru od České spořitelny na předfinancování projektu. Celková výše poskytnutého úvěru činila 450.000,- Kč a jeho splacení proběhlo v únoru 2010.

Mikroregion Podchlumí dále čerpal dotaci „Dotace úroků z úvěru“ z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje (POV KHK) ve výši 64.000 Kč, která byla použita na uhrazení splátek úroků z úvěru z projektu „Pískovcové památky MP (obce do 500 obyvatel)“ realizovaného z PRV. Tato dotace nebyla vyčerpána v plné výši, v lednu 2010 byla uhrazena KÚ KHK její částečná vratka ve výši 52.100 Kč.

Čerpání dotací v r. 2009

Popis

Přijato k 31.12.2009

Vyčerpáno z dotace k 31.12.2009

Vratka

Profesionalizace MP

99.200,- Kč

99.200,- Kč

- Kč

Veřejná prostranství – neinv.

257.800 Kč

257.800 Kč

- Kč

Veřejná prostranství – inv.

232.200 Kč

232.200 Kč

- Kč

II. etapa „Studie pískovcových památek MP“

535.320,- Kč

535.320,- Kč

- Kč

Úroky z úvěru

64.000,- Kč

11.900 Kč

52.100,- Kč

 

 

Audit z Krajského úřadu

 

Hospodaření Mikroregionu Podchlumí za rok 2009 bylo přezkoumáno pracovníky Krajského úřadu dne 27.10.2009 a 4.2.2010.

Závěr: na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Přílohy závěrečného účtu:

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Podchlumí, inventarizace majetku, rozvaha k 31.12.2009, plnění rozpočtu za období 12/2009 – prosinec, příloha k 31.12.2009

jsou k nahlédnutí na obecním úřadě:

 

nebo po telefonické domluvě č.:

 

Vyvěšeno dne: .............................................. razítko a podpis:

 

Sejmuto dne: ................................................ razítko a podpis:

 

Elektronicky vyvěšeno v období: ..........................................................................

 

razítko a podpis: