Jdi na obsah Jdi na menu
 

22. 3. 2009

 

 

 

OBEC NEVRATICE

 

Obecně závazná vyhláška

Obce Nevratice

č. 1/2009/A

 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

komunálních odpadů na území obce Nevratice

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce Nevratice se na svém zasedání dne 1.7.2009 usnesením č.5/2009 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb„ o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech"), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích4), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

 

 Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Tato obecně závazná vyhláška ( dále jen „vyhláška") stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Nevratice.

 

 

 Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

 

1) Komunální odpad se třídí na :

 

a) tříděný odpad, kterým je papír, sklo, plast, včetně PET lahví

b) nebezpečné složky komunálního odpadu.

c) směsný odpad.

 

2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a), b), c)

 

 

 Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

 

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

 

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na návsi obce Nevratice u staré hasičárny.

 

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

 

a) papír barva modrá

b) sklo - barva zelená

c) plasty, PET lahve - barva žlutá

d) odpadové pytle na domácí plasty (např. kelímky od jogurtu...) - barva žlutá

e) odpadové pytle na nápojové kartony (např. krabice od mléka, džusu...) - barva oranžová

 

 Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 

1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován dvakrát ročně jejich odebírání na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány v místním rozhlase, na úřední desce obecního úřadu.

 

 

 Čl. 5

Shromažďování směsného odpadu

 

1) Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou:

- typizované sběrné nádoby popelnice a igelitové pytle označené logem společnosti, která směsný odpad vyváží.

2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

 

 Čl. 6

Závěrečná ustanovení

 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.8.2009

 

 

 Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 3.7.2009

 

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 21.7.2009